PODIJELI

Ključna točka 17. sjednice Gradske skupštine je polugodišnje izvršenje gradskog proračuna. Brojke su sljedeće: prihodi i primici proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj – lipanj 2018. ostvareni su u iznosu od 4.7 milijardi kuna što je 49,76% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci u istom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.3 milijarde kune, što je 46,07% od planiranog godišnjeg iznosa. Po prezentiranim podacima Grad je na polugodištu bio u plusu od 347 milijuna kuna.

Među tisućama brojki na više od 300 stranica izvješća izdvojit ćemo samo neke. Među subvencijama grada izdvajaju se dvije, za ZET 245.481.322,55 kuna i Arenu Zagreb 34.714.593,72 kune.

Među rashodima uvijek su među najvećima ptoškovi za zaposlene. Oni su podijeljeni u dvije kategorije: rashodi za zaposlene koji sadrže plaće i “ostale rashode za zaposlene” iznose 853 milijuna kuna. U drugom su dijelu “materijalni rashodi” u iznosu od milijardu kuna.

Ova skupina rashoda obuhvaća: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); rashode za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); rashode za usluge (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo).

Među donacijama najveći su dobitnici sportaši 71,8 milijuna kuna i vjerski i privatni vrtići i druge pomoći 42 milijuna kuna.

Tijekom aktualnog sata “u revijalnom tonu” gradonačelnik Milan Bandić obećao je da će gužve oko rotora biti manje kad se rotor zatvori 15. prosinca, a promet krene okolnim novoizgrađenim prometnicama. Obećao je i završetak gradnje žičare do kraja svog mandata. Glede proširenja autoceste do Karlovca, najavljena je i gradnja izlaska Ašpergeri prema Kupinečkom Kraljevcu.

Glede gradnje kompostane koju su odbili mještani Brezovice, ona će biti izgrađena izvan Zagreba za što će grad plaćati uslugu.

Revijalni ton prekinuo je zastupnik Tomašević koji je pitao koliko je Grad stajao rast Bandićevih zastupnika u Saboru. Sjednicu su nakratko prekinuli gosti iz inicijative”Samoborček” koji su bacali letke s galerije.

Većina zastupnika zagrebačke Gradske skupštine podržala je u utorak izmjenu Statuta Grada Zagreba dok je oporba smatrala da se time dovodi u pitanje autonomija rada zagrebačke Gradske skupštine te bi time gradonačelnik Milan Bandić preuzeo potpunu kontrolu nad Gradskom skupštinom.
Za izmjenu Statuta Grada Zagreba glasovalo je 28 gradskih zastupnika, 17 ih je bilo protiv, a četiri suzdržana.
Statut Grada Zagreba izmijenjen je slijedom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi po kojem Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba treba biti ustrojena kao upravno tijelo Grada Zagreba, a čelnik toga upravnog tijela treba imati status pročelnika kojeg imenuje gradonačelnik na temelju javnog natječaja i koji je za svoj rad odgovoran gradonačelniku.

PODIJELI