PODIJELI

Nalaz Državnog ureda za reviziju o poslovanju Hrvatskog Crvenog križa i 30 lokalnih društava tijekom protekle dvije godine, pokazuje da su čak 23 društva dobila uvjetno, a tri nepovoljno mišljenje. Pet društava imalo je bezuvjetno (pozitivno) mišljenje.

Zanimljiv je slučaj Crvenog križa u Zaprešiću gdje je jedan zaposlenik dobio preko 126 tisuća kuna pozajmice, a jedna tvrtka 80 tisuća. Postoje problemi i s vođenjem blagajne jer, kako navodi Revizija, za većinu uplata i isplata nema uplatnica i isplatnica. Također, dnevnice i naknade za korištenje automobila nisu praćene odgovarajućom dokumentacijom, prenio je Index.

“Godišnji financijski izvještaji nisu točni ni objektivni s obzirom da računovodstveno poslovanje nije u većem dijelu utemeljeno na općeprihvaćenim načelima točnosti, istinitosti i pouzdanosti; Crveni križ raspolaže sa četiri službena vozila za koja su iskazani rashodi za gorivo u iznosu 33.574,00 kn, a za korištenje vozila nije ispunjavan putni radni list u kojem bi se upisivao broj prijeđenih kilometara, svrha puta i ostali podaci; Evidencija potrošnje goriva po vozilima i potrošnji goriva prema prijeđenom kilometru nije ustrojena;

Crveni križ obavlja poslovanje gotovim novcem putem blagajne; Blagajnički izvještaji nisu zaključeni u dane kada je iskazan novčani promet; Za većinu uplata i isplata nisu sastavljane uplatnice i isplatnice; Obračuni isplata (sastavljeni u obliku skupnih obračuna pojedinačno izvršenih isplata gotovine) nisu likvidirani niti je vidljivo za koje programe Crvenog križa su isplate u gotovini obavljene; Podaci o uplatama i isplatama te stanju gotovine koncem 2016., evidentirani u poslovnim knjigama ne odgovaraju podacima sadržanim u dokumentaciji priloženoj uz ručno vođenu blagajnu, niti izvješću ravnatelja o uplatama, isplatama i stanju gotovine u blagajni.

U okviru potraživanja koja koncem 2016., prema poslovnim knjigama i financijskim izvještajima, iznose 428.041,00 kn iskazana su potraživanja iz ranijih godina od zaposlenika u iznosu 154.484,00 kn te potraživanja za dani zajam jednom zaposleniku u iznosu 126.072,00 kn i trgovačkom društvu u iznosu 80.000,00 kn, za koja Crveni križ ne raspolaže podacima (za dani zajam jednom zaposleniku raspolaže s nepotpunim podacima) na temelju čega su iskazana i za koja nisu poduzimane mjere naplate.

Isplate dnevnica s računa u iznosu 77.020,00 kn su evidentirane bez pripadajućih obračuna putnih naloga; Evidencija izdanih putnih naloga te korištenja službenih vozila u poslovne svrhe nije ustrojena; Putni nalozi za isplaćene dnevnice u gotovini u iznosu 156.223,00 kn ne sadrže podatke o prijevoznom sredstvu koje se koristi, račune za cestarinu i smještaj, izvješća o obavljenim poslovima na službenom putovanju niti drugu vjerodostojnu dokumentaciju koja bi potvrdila da je putovanje obavljeno; U gotovini su isplaćene naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu 38.112,00 kn; Evidencija korištenja privatnih automobila u službene svrhe nije ustrojena te ne postoji dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo da li je službeni put i obavljen; Na oporezivi dio dnevnica isplaćenih za službeni put u Centar Selce (u kojemu su osigurana tri obroka) te na isplatu dnevnica i naknada za odvojeni život zaposleniku, koje se međusobno isključuju, nisu obračunani niti uplaćeni propisani porezi i doprinosi”, između ostalog stoji u nalazu Državne revizije.

PODIJELI